OPŁATY ON PZW NA 2021r.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr  269/IX/2020  ZG PZW

z dnia 19  września 2020 r.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

  50,-

3.

Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

Załącznik nr  2

do uchwały nr  269/IX/2020 ZG PZW

z dnia 19 września  2020 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r.

1.      Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2.      Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3.      Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.      Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.

5.      Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6.      Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7.       System ulg określony w załączniku nr 1 pkt. 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8.       Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9.       Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

 

                                                                               T A B E L A                                                                  

Składek na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile w 2021 roku

Załącznik  do  Uchwały Zarządu ON PZW Nr 6/Z/20 z dnia 30.10.2020 r.

na podstawie § 47 pkt. 8 Statutu PZW

 

Lp.

Okręgowe składki na ochronę i zagospodarowanie wód i opłaty

I

 

 

 

 

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna  dla członków  PZW        (wszystkie wody, wszystkie metody i spinning)

Składka:  roczna podstawowa pełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 21 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli:  mężczyźni  65 lat

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami,   

Ø  uczestnik**  oraz młodzież szkolna do 20 roku życia

180,-

 

112,-

 

144,-

22,-

30,-

 

II

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna  dla członków  PZW         (wody nizinne, bez łodzi)

 

Składka:  roczna podstawowa niepełna okręg

Ø  odznaczonych srebrną  lub złotą  odznaką  PZW

Ø  młodzieży uczącej się ( od 21 do 24 lat)                 

Ø  emeryci i renciści, którzy ukończyli ;  mężczyźni   65 lat

Ø  odznaczonych medalem honorowym ON PZW - ulga 20% 

Ø  mężczyźni powyżej  70 roku życia i kobiety bez względu na wiek

Ø  współmałżonkowie *

Ø  uczestnik oraz młodzież szkolna do 20 roku życia

Ø  jedno jezioro

Ø  jezioro Gołańcz

150,-

 

100,-

 

120,-

40,-

35,-

15,-

110,-

80,-

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód – uzupełniająca   (do pełnej) – bez względu na posiadane ulgi.

30,-

III     Składka i opłata okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód

Niepełna

(wody nizinna bez łodzi)

Pełna

(wszystkie wody, wszystkie metody

i łódź)

 

III.1.

 

 

 

 

 

Składka  dla członków  PZW

 

 

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  14 dni

Okręg

jedno jezioro

 

 

30,-

50,-

70,-

85,-

 

25,-

40,-

50,-

65,-

 

15,-

25,-

35,-

45,-

 

 

III.2.

Opłata  dla  niezrzeszeni  i cudzoziemcy

·         opłata roczna

·         opłata okresowa:

Ø  1 dzień

Ø  3 dni

Ø  7 dni

Ø  14 dni

 

440,-

 

46,-

70,-

80,-

90,-

 

 

 

 

 

500,-

 

56,-

90,-

100,

160,

 

1

Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską ( młodzież do 18 roku życia zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

30,-

 

2

Renciści zaliczeni do dawnej I grupy  inwalidzkiej, zwolnieni są z wnoszenia okręgowej składki na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez macierzysty Zarząd Koła.

 

3

„Członek Honorowy PZW” zwolniony jest z wnoszenia składek na rzecz Związku § 15 ust.3 Statutu PZW

 

4

Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach ogólnie

dostępnych całego kraju       (uchwała nr  176/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r.)

 

5

Wniesienie okręgowej składki stanowi podstawę do wydania zezwolenia Okręgu na połów ryb.

 

*obowiązek posiadania karty wędkarskiej przez współmałżonka.

** upoważnia do połowu ze środków pływających z osobą pełnoletnią.

Płatności składek i opłat okresowych należy dokonywać na załączonych blankietach  – link „ dowody wpłaty – zezwolenia okresowe” na stronie okręgu Nadnoteckiego  http://www.pzw.org.pl/pila/cms/27764/dowody_wplat__zezwolenia_okresowe_2021-