Zostań członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego!

 

 

 

Warunkiem niezbędnym uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

W naszym regionie – uprawnioną jednostką do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską jest min.  Koło PZW Wałcz – Miasto. Egzaminy są przyjmowane w siedzibie Koła (po uprzednim zgłoszeniu ) w godzinach równoległych dla sprzedaży znaków. Opłata za przeprowadzony egzamin w 2020r wynosi 30 zł. i jest płatna do kasy Koła. 

Do prowadzenia egzaminów uprawnione są organizacje zgodnie z § 4.1 Rozporządzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz. U. Nr 138, poz1559 z dnia 4 grudnia 2001 ).

 

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

 

Drugim warunkiem łowienia ryb na wędkę jest wykupienie od rybackiego gospodarza wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki (za wędkowanie) na ochronę i zagospodarowanie wód, której wysokość uzależniona jest od przynależności do PZW.

 

Wędkarze nie zrzeszeni i cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla nie zrzeszonych w   siedzibie Koła PZW lub

online na stronie danego okręgu
Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki(par.9 p. 1 Statutu PZW).

Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego (par. 9 p.2 Statutu PZW).

 

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mogą być członkami PZW.

Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby wybranego przez siebie koła PZW i tam dopełnić formalności.

W przypadku braku karty wędkarskiej - zdać stosowny egzamin przed komisją egzaminacyjną właściwą dla miejsca zamieszkania. Egzamin ustny obejmuje znajomość Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW zawierającego reguły określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (dostępne: dział
"Akty prawne").
Zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu jest podstawą do uzyskania "Karty wędkarskiej" we właściwym dla miejsca zamieszkania Starostwie Powiatowym.
W przypadku jej posiadania - wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską. Po wniesieniu składki za wędkowanie można łowić ryby na wodach macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały z okręgiem macierzystym porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie.

 
Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu.

Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej PZW, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży

Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych.

 

Zasady wędkowania w Polsce

Kto zamierza łowić ryby na wędkę zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, powinien posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez rybackiego gospodarza wody, na której połów się odbywa. Gospodarzami rybackimi wód śródlądowych w Polsce są m.in.: Polski Związek Wędkarski, spółdzielnie i gospodarstwa rybackie oraz osoby fizyczne.


Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce - jeżeli wykupili licencję na wędkowanie oraz osoby wędkujące w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.


Karty wędkarskie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania starosta na podstawie zaświadczenia o złożeniu egzaminu ze znajomości obowiązujących przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym przed komisją egzaminacyjną. Informacji o tym, gdzie i kiedy można przystąpić do egzaminu, udzielają poszczególne zarządy okręgów i kół PZW .


Wędkarze zrzeszeni w PZW opłacają składkę członkowską oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód (za wędkowanie). Wykupienie składki członkowskiej nie upoważnia jednak do wędkowania w wodach PZW, uprawnia jedynie do udziału w organizowanych przez Związek zawodach wędkarskich. Dopiero po opłaceniu składki za wędkowanie można łowić ryby w wodach macierzystego okręgu oraz innych okręgów, jeżeli ich zarządy podpisały porozumienie o wzajemnym honorowaniu składek za wędkowanie. Jednak nie jest to regułą. Nie wszystkie okręgi działające w obszarze nowych województw porozumiały się w sprawie honorowania składek.  Cudzoziemcy i wędkarze nie zrzeszeni w PZW wnoszą opłaty wędkarskie w wymiarze ustalonym przez właściwy zarząd okręgu . W przypadku zezwoleń okresowych istnieje możliwość wpłacenia stosownej kwoty za wędkowanie na konto bankowe gospodarza wody, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z nim takiej formy zapłaty. Wszelkie dodatkowe informacje o łowiskach i obowiązujących na nich opłatach można uzyskać w siedzibie Koła Wałcz – Miasto lub Nadnoteckiego Okręgu PZW  w Pile.

Podczas wędkowania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Wędkarzy łowiących ryby w wodach PZW dodatkowo obowiązują postanowienia zawarte w Regulaminie amatorskiego połowu ryb PZW. Szczególną uwagę należy zwrócić na ustalone w regulaminie dobowe limity połowu ryb. Limity te nie obowiązują wędkarzy łowiących ryby w wodach innych gospodarzy rybackich, o ile w zezwoleniu nie ma takiej adnotacji. Niemniej jednak gospodarz wody powinien określić w zezwoleniu (lub regulaminie łowiska specjalnego) prawa i obowiązki wędkarza, które miałyby zastosowanie na udostępnionym do wędkowania akwenie. Należy również pamiętać o tym, że sprzęt pływający służący do połowu ryb powinien być zarejestrowany, tzn. oznaczony na obu burtach numerem rejestracyjnym sporządzonym w sposób trwały i widoczny. Rejestrację sprzętu przeznaczonego do amatorskiego połowu ryb dokonuje Starostwo Powiatowe w Wałczu. Uwaga: w wielu ośrodkach wczasowych wypożycza się turystom łodzie nie zarejestrowane!


Jeżeli dostosujemy się do powyższych przepisów , z pewnością mile spędzimy nad wodą czas.

 

Dekalog wędkarza

 

1.)    Nie jesteś panem natury, tylko jej równoprawną cząstką. Kiedy godzisz w nią godzisz w siebie. Nie żądaj przeto więcej niż to konieczne.

2.)    Z wody powstałeś i dzięki niej żyjesz. Dbaj o nią tak, by żyć i korzystać z niej mogły twoje dzieci i wnuki.

3.)    Żeby wygrać z rybą , najpierw musisz wygrać z sobą.

4.)    Walcz zawsze sam, szlachetnie i do końca, narzędziem tak delikatnym, jak to możliwe.

5.)    Jeśli nie umiesz dać rybie szansy, nie wędkuj. Zostań rybakiem.

6.)    Nie sprzęt czyni cię mistrzem, lecz umiejętność zrozumienia przyrody. Bądź więc względem niej cierpliwy i pokorny.

7.)    Nie żądaj od innych więcej niż od siebie samego. Bierz tylko tyle, ile chciałbyś pozwolić innym.

8.)    Bądź prawdziwym wędkarzem, nie pozostawiaj po sobie śladu w łowisku i na brzegu.

9.)    Uszanuj łowisko kolegi i nie wchodź na nie póki cię nie zaprosi.

10.)  Nie łów ryb dla zysku ani dla zabawy. Co chcesz zabrać - zabij, co uwolnić wypuść, zawsze od razu nigdy ponad miarę.

 

                                                                                                     ...  za mgr Teodorem Rudnikiem   - Państwowa Rada Ochrony Przyrody